תזכירי חוק אחרונים
שם התזכיר
מועד אחרון להעברת הערות
שם משרד
טיוטת תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) (תיקון), התשע"ט – 2019 07.08.19משרד האוצר
טיוטת תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) (הוראת שעה)(מס' 2) התשע"ט- 201906.08.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות בתי המשפט (גישור) (תיקון), התשע"ט-201929.07.19משרד המשפטים
תזכיר תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות)(תיקון מס' 1), התשע"ט-201931.07.19משרד התרבות והספורט
טיוטת תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) (תיקון), התשע"ט-2019 29.07.19משרד האוצר
תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס' ...), התשע"ט-201929.07.19משרד האוצר
טיוטת תקנות ניירות ערך (נאמנים למחזיקים בתעודות התחייבות), התשע"ט-201929.07.19משרד האוצר
תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי) (תיקון מס' X), התשע"ט-201917.07.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון מס' X), התשע"ט-201917.07.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כשירות ושכר נציג רשם שאינו עובד מדינה), התשע"ט-201925.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי הדין בהליכי חדלות פירעון והגשת תביעת חוב של נושה מובטח), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי הדין בהליכי חדלות פירעון והגשת תביעת חוב של נושה מובטח), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי הדין בהליכי חדלות פירעון והגשת תביעת חוב של נושה מובטח), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (שכר נאמן בהליכי חדלות פירעון, אומדן שווי של נכס משועבד ומימוש נכסים), התשע"ט-201925.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (שכר נאמן בהליכי חדלות פירעון, אומדן שווי של נכס משועבד ומימוש נכסים), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (הליך חלופי לסילוק חובות מן העזבון), התשע"ט-201918.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הירושה (הליך חלופי לסילוק חובות מן העזבון), התשע"ט-201918.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הרשות להתחדשות עירונית (כשירות מורשה לבקשת מידע מרשות ציבורית), התשע"ט-201924.07.19משרד הבינוי והשיכון
טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון – שינוי גיל הפטור למתגייסים) (תיקון), התשע"ט-201923.07.19מוסד לביטוח לאומי
טיוטת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס)(תיקון), התשע"ט-201917.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), התשע"ט - 201917.07.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
צו יבוא אישי (תיקון), התשע"ט – 201911.07.19משרד הכלכלה
טיוטת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס)(תיקון), התשע"ט-201917.07.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (פיקוח עליון ומפרט לאומי), התשע"ט-2019 14.07.19משרד הביטחון
תזכיר חוק גיל פרישה (תיקון מס' _), התשע"ט-201911.07.19משרד האוצר
תזכיר חוק לתיקון חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-201911.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תזכיר חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019 09.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור רכב ושיווקו), התשע"ט–201908.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תזכיר חוק הארכת מועדים (תיקון – פעולה כלפי רשות ציבורית), התשע"ט-201912.06.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון), התשע"ט-201910.06.19משרד הפנים
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (תיקון), התשע"ט-201910.06.19משרד האוצר
טיוטת תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) (תיקון), התשע"ט-201910.06.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (תיקון), התשע"ט-201909.06.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר) (תיקון), התשע"ט - 201909.06.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' __), התשע"ט-2019 [לעניין PBN, PBC , PBS]09.06.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון- פטור מרישוי רעש לכלי טיס הפועל לפי הרשאה מיוחדת לטיסה) התשע"ט- 201906.06.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (רעש כלי טיס) (תיקון) התשע"ט- 2019 06.06.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 4), התשע"ט- 2019 06.06.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (הגבלת תשלום בעד גמלה), התשע"ט - 201905.06.19מוסד לביטוח לאומי
תזכיר חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' ...) (ביטול המגבלה על מספר השרים וסגני השרים)18.05.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (הוראת שעה), התשע"ט-201919.05.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות התכנון והבנייה (תנאי כשירות נוספים והכשרה למפקח על מכוני בקרה), התשע"ט-201929.05.19משרד האוצר
טיוטת תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) (תיקון), התשע"ט-201928.05.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' __), התשע"ט-2019 [לעניין PBN, PBC , PBS]10.06.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' __), התשע"ט-2019 [לעניין PBN, PBC , PBS]10.06.19רשות התעופה האזרחית
תזכיר חוק השיפוט הצבאי (הוראת שעה), התשע"ט-201927.05.19משרד הביטחון
טיוטת תקנות העיריות (גביית דמי כניסה לגנים ציבוריים), התשע"ט- 201926.05.19משרד הפנים
טיוטת תקנות - הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום אירועי האירוויזיון 201907.05.19משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשס"ח-2007 (תיקון מס' 2), התשע"ט-201910.05.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' _), התשע"ט-2019.10.05.19משרד המשפטים