תזכירי חוק אחרונים
שם התזכיר
מועד אחרון להעברת הערות
שם משרד
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון), התשע"ט-2019 [לעניין טרנספונדר במז"ם] 10.09.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות רשות התעופה האזרחית , התשע"ט- 2019 05.09.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים) (תיקון מס' 1), התשע"ט-201903.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב)(תיקון), התשע"ט – 2019.03.09.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות רואי חשבון (סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת ובערעור לבית משפט), התשע"ט-201903.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור (דיווח למשטרה) (תיקון), התשע"ט-201902.09.19משרד לביטחון הפנים
תזכיר חוק אימוץ ילדים (תיקון מס'..) (כשירות לאמץ והתאמת מאמצים לילד), התשע"ט-201929.08.19משרד המשפטים
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (תיקון), תשע"ט-2019.28.08.19משרד להגנת הסביבה
טיוטת תקנות הבזק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי)(ביטול), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין וסדרי עבודתה של המועצה) (גמול והוצאות)(תיקון), התשע"ט-2019 (תיקון מס' 4)26.08.19משרד התקשורת
צו הבזק (זכיונות)(גמול לחברי ועדת חריגים)(ביטול), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים) (ביטול), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות הבזק (הודעה למחזיק במקרקעין) (תיקון), התשע"ט-2019 26.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות מטעם משרד התקשורת: צו הבזק (תעתיק של מסר בזק כראיה)(ביטול), התשע"ט–201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד) (תיקון), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת היתר כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (תיקון), התשע"ט -201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות)(תיקון), התשע"ט - 201921.08.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), התשע"ט – 201921.08.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות תעבורה (תיקון מס' ____), התשע"ט-201918.08.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019.25.08.19רשות התחרות
טיוטת תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון מס' 1) (הודעת מיזוג), התשע"ט-2019.25.08.19רשות התחרות
תזכיר תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (תיקון מס' 2), התשע"ט-201918.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) (תיקון), התשע"ט – 2019 07.08.19משרד האוצר
טיוטת תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) (הוראת שעה)(מס' 2) התשע"ט- 201906.08.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות בתי המשפט (גישור) (תיקון), התשע"ט-201929.07.19משרד המשפטים
תזכיר תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות)(תיקון מס' 1), התשע"ט-201931.07.19משרד התרבות והספורט
טיוטת תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) (תיקון), התשע"ט-2019 29.07.19משרד האוצר
תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס' ...), התשע"ט-201929.07.19משרד האוצר
טיוטת תקנות ניירות ערך (נאמנים למחזיקים בתעודות התחייבות), התשע"ט-201929.07.19משרד האוצר
תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי) (תיקון מס' X), התשע"ט-201917.07.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון מס' X), התשע"ט-201917.07.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כשירות ושכר נציג רשם שאינו עובד מדינה), התשע"ט-201925.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי הדין בהליכי חדלות פירעון והגשת תביעת חוב של נושה מובטח), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי הדין בהליכי חדלות פירעון והגשת תביעת חוב של נושה מובטח), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי הדין בהליכי חדלות פירעון והגשת תביעת חוב של נושה מובטח), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (שכר נאמן בהליכי חדלות פירעון, אומדן שווי של נכס משועבד ומימוש נכסים), התשע"ט-201925.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (שכר נאמן בהליכי חדלות פירעון, אומדן שווי של נכס משועבד ומימוש נכסים), התשע"ט -2019.25.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (הליך חלופי לסילוק חובות מן העזבון), התשע"ט-201918.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הירושה (הליך חלופי לסילוק חובות מן העזבון), התשע"ט-201918.07.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הרשות להתחדשות עירונית (כשירות מורשה לבקשת מידע מרשות ציבורית), התשע"ט-201924.07.19משרד הבינוי והשיכון
טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון – שינוי גיל הפטור למתגייסים) (תיקון), התשע"ט-201923.07.19מוסד לביטוח לאומי
טיוטת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס)(תיקון), התשע"ט-201917.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), התשע"ט - 201917.07.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
צו יבוא אישי (תיקון), התשע"ט – 201911.07.19משרד הכלכלה
טיוטת תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס)(תיקון), התשע"ט-201917.07.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (פיקוח עליון ומפרט לאומי), התשע"ט-2019 14.07.19משרד הביטחון
תזכיר חוק גיל פרישה (תיקון מס' _), התשע"ט-201911.07.19משרד האוצר
תזכיר חוק לתיקון חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-201911.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תזכיר חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019 09.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור רכב ושיווקו), התשע"ט–201908.07.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים