תזכירי חוק אחרונים
שם התזכיר
מועד אחרון להעברת הערות
שם משרד
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התש"ף–202011.02.20משרד הכלכלה
טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (תיקון), התש"ף-202010.02.20משרד התקשורת
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התש"ף–202029.01.20משרד הכלכלה
טיוטת כללי העמותות (הגשה באופן מקוון)(תיקון), התש"פ-2019 05.02.20משרד המשפטים
טיוטת כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור)(תיקון), התש"פ-2019 05.02.20משרד המשפטים
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף -202028.01.20משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות התעבורה(תיקון מס'...), התש"ף-202004.02.20משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תזכיר חוק חמרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה)(תיקון), התש"ף-202003.02.20משרד הביטחון
טיוטת תקנות החשמל (התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי), התש"ף-202003.02.20משרד האנרגיה
טיוטת תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד סיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד), התש"ף-2019 14.01.20משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק עילית) (תיקון), התש"ף-2020 27.01.20משרד האוצר
טיוטת תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס'...), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון), התש"ף - 202027.01.20משרד האוצר
טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של רכז הצעה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
טיוטת צו איסור הלבנת הון (תיקון התוספת השלישית לחוק), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון)27.01.20משרד המשפטים
טיוטת תקנות רישוי עסקים (הוכחת נגישות)27.01.20משרד המשפטים
תזכיר תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה)(תיקון מס' 1), התש"ף-2019.22.01.20משרד התרבות והספורט
טיוטת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' _), התש"ף-202022.01.20משרד הפנים
טיוטת צו המועצות המקומיות (תיקון מס'...), התש"ף-202022.01.20משרד הפנים
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח ומחירים על שירותי טיפול בפסולת מסוכנת), התשע"ט – 201923.01.20משרד להגנת הסביבה
טיוטת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון ...), התש"ף-201919.01.20משרד הפנים
צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), התש"ף – 201909.01.20משרד הכלכלה
טיוטת צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התש"פ-2020 28.12.19משרד הבריאות
טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' __), התש"ף-201931.12.19משרד הפנים
טיוטת תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון), התש"ף-2019 [לעניין UPRT]14.01.20משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (תיקון מס'...) (הוראת שעה), התש"ף-2019.12.01.20רשות התחרות
הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל28.12.19משרד הכלכלה
צו יבוא חופשי ( הוראות הנוגעות ליבוא ממדינות מסוימות), התש"ף – 201928.12.19משרד הכלכלה
טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים לשם שיווק ואספקה בחוץ לארץ של ציוד ביטחוני), (תיקון מס'...) (הוראת שעה), התש"ף-201918.02.20רשות התחרות
טיוטת צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת המועד להשלמת ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות במשרדי הממשלה בתוספת השלישית א' לחוק), התש"ף – 201926.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות שמאי מקרקעין (בחינות) (תיקון מס' ...), התש"ף -201902.01.20משרד המשפטים
טיוטת תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) (תיקון - כללים בדבר פרסומת מותרת), התש"ף-201930.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשס"ז - 2007 (תיקון) התש"ף - 2019 18.12.19משרד לשירותי דת
צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התש"ף - 201923.12.19משרד הכלכלה
תזכיר חוק שירותי תשלום (תיקון מס' 1) (דחיית מועד התחילה), התש"ף- 201908.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003) (תיקון), תש"ף-201914.12.19משרד הבריאות
תזכיר חוק המתווכים במקרקעין (תיקון מס' ... ) (ביטול חובת הרישוי ותיקונים שונים), התש"ף-201916.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון)(הארכת הוראת שעה), התש"ף-201919.12.19משרד האוצר
תזכיר תקנות להגנת חיית הבר (תיקון)(הוראת שעה – עורב אפור ועורב הודי), התש"ף-201919.12.19משרד להגנת הסביבה
טיוטת צו משק החשמל (דחית מועד מתן רישיון לניהול המערכת), התש"ף-201930.11.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות משק הגז הטבעי (חובת מסירת מידע של מוכר ומשווק גז טבעי), התש"פ - 201917.12.19משרד האנרגיה
תזכיר חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס'...) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ט-201917.12.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התש"ף-2019 17.12.19משרד האוצר
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה)(ערכי טבע מוגנים)(תיקון), התש"ף-201910.12.19משרד להגנת הסביבה
טיוטת תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (תיקון), התש"ף-201916.12.19משרד האוצר
טיוטת תקנות התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) (תשלום בגין ביטול עסקה), התשע"ט-2019.15.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) (כינוס בעלי הדירות ומסמך עיקרי הצעה), תשע"ט-2019.15.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות- כללים לעניין פריסה או דחיה של תשלום חוב, לפי חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, התשנ"ה- 1995 12.12.19משרד המשפטים